Wskazówki dotyczące opanowania czasowników nieregularnych

Nauka nieregularnych czasowników może być żmudnym zadaniem.
Aby pomóc Ci opanować czasowniki nieregularne, pogrupowaliśmy czasowniki o podobnych wzorach.
To pomoże ci je zapamiętać.

Więcej szczegółów jest dostępnych na temat angielskich czasowników nieregularnych

Miłej nauki!

1. Czasowniki nierealne z identycznym imiesłowem bezokolicznika i biernym

I forma II forma III forma
come came come
become became become
run ran run

2. Czasowniki z -n w imiesłowu czasu przeszłego

2.1. Czasowniki z „o” w czasie przeszłym prostym i imiesłowem przeszłym

I forma II forma III forma
break broke broken
choose chose chosen
forget forgot forgoten
freeze froze frozen
get got goten
speak spoke spoken
steal stole stolen
tear tore torn
wake woke woken
wear wore worn

2.2. Czasowniki z „o” tylko w przeszłości prostej

I forma II forma III forma
drive drove driven
ride rode riden
rise rose risen
write wrote written

2.3. Czasowniki z -ew w czasie przeszłym prostym i -wymienionym w czasie przeszłym

I forma II forma III forma
blow blew blown
fly flew flown
grow grew grown
know knew known
throw threw thrown

2.4. Inne czasowniki z -n w imiesłowu czasu przeszłego

I forma II forma III forma
bite bit bitten
hide hid hidden
eat ate eaten
fall fell fallen
forbid forbade forbiden
forgive forgave forgiven
give gave given
see saw seen
shake shook shaken
take took taken

3. Czasowniki ze zmianami samogłosek

3.1. Czasowniki z długim „e” zamieniają się na krótkie „e”

I forma II forma III forma
keep kept kept
sleep slept slept
feel felt felt
bleed bled bled
feed felt felt
meet met met
lead led led

3.2. Czasowniki z „ea” wymawiane są inaczej

I forma II forma III forma
deal dealt dealt
dream dreamt dreamt
mean meant meant
read read read
hear heard heard

3.3. Czasowniki z długim „i” zmieniające się na „ou”

I forma II forma III forma
bind bound bound
find found found
grind ground ground
wind wound wound

3.4. Czasowniki z -ell zmieniają się na -old

I forma II forma III forma
sell sold sold
tell told told

3.5. Czasowniki, w których trzeba zmienić na nauczane

I forma II forma III forma
bring brought brought
buy bought bought
catch caught caught
fight fought fought
seek sought sought
teach tought tought
think thought thought

4. Czasowniki z 3 różnymi samogłoskami

4.1. Czasowniki z samogłoskami zmieniają się z „i” na „a” na „u”

I forma II forma III forma
begin began begun
drink drank drunk
ring rang rung
shrink shrank shrunk
sing sang sung
spring sprang sprung
swim swam swum

5. TOP 5 najbardziej nieregularnych czasowników

I forma II forma III forma
be was / were been
do did done
go went gone
have had had
make made made